Novice

VABILO K ODDAJI PONUDB

AERODROM PORTOROŽ, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, matična številka: 5500494000, ID št. za DDV: SI 59653060, ki jo zastopa direktor Bernard Majhenič (v nadaljevanju »Naročnik«)

 

vabi

 

 

K ODDAJI PONUDB ZA IZDELAVO PROJEKTA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTU IN ZUNANJI UREDITVI LETALIŠKEGA TERMINALA AERODROM PORTOROŽ

 

 1. NAMERA INVESTITORJA / NAROČNIKA

 

AERODROM PORTOROŽ d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje (v nadaljevanju tudi Investitor ali Naročnik) vabi k oddaji ponudbe za izdelavo projekta za izvedbo (PZI).

 

Cilj naročnika je pripraviti projekt za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del (v nadaljevanju tudi prenova ali PZI) objekta letališkega terminala Aerodrom Portorož in njegove zunanje ureditve, ki bo zagotavljala funkcionalno, ekonomično in oblikovno optimalno zasnovo prostorov znotraj objekta terminala, ter pripadajočih površin in bo v okviru investicijsko - vzdrževalnih del, omogočil preureditev prostorov v moderen letališki prostor. Podlaga za izdelavo PZI je projekt IDZ, ki ga je že izdelal arhitekturni biro Marasovic arhitekti, projektiranje d.o.o. (Priloga 1).

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tako ponudniki, kot tudi oddane ponudbe za sodelovanje pri predmetnem razpisu, izhajajo iz tega vabila, prilog vabilu ter iz predpisov in dokumentacije na katere se naročnik sklicuje v vabilu ali njegovih prilogah.

 

 1. OBMOČJE OBDELAVE

 

Letališče Portorož se nahaja v kraju Sečovlje, na južni strani regionalne ceste Valeta – Sečovlje. Območje letališča je na vzhodni strani zamejeno z regionalno cesto, na severu in zahodu meji na zaščiten krajinski park Sečoveljske soline in na južnem delu na državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Projekt prenove objekta terminala in zunanje ureditve je predviden v okvirno treh razvojnih fazah. (Priloga 2)

 

Objekt letališkega terminala Aerodrom Portorož (ID stavbe: k.o. 2632 Sečovlje, št. stavbe: 1145) s pripadajočo zunanjo ureditvijo obsega naslednja zemljišča:

k.o. 2632 Sečovlje, št. parcele: 6279/10

k.o. 2632 Sečovlje, št. parcele: 6279/11

k.o. 2632 Sečovlje, št. parcele: 6279/13

k.o. 2632 Sečovlje, št. parcele: 6279/15

 

Prikaz parcelacije objekta in okoliških površin je prikazan v Priloga 4.

 

OBJEKT LETALIŠKEGA TERMINALA

Dimenzije:                   68,71 m x 22,92 m, členjeno

Obseg stavbe:            280,07 m

BTP objekta:               pritličje            1.224,79 m2

 

Letališki terminal je armirano betonske konstrukcije, zgrajen v treh fazah. Prva faza je bila dograjena leta 1976, druga v letu 1981 in tretja faza v letih 1986 in 1987. Zaradi slabe nosilnosti terena je objekt temeljen na armirano betonski plošči. Nosilna konstrukcija je na fasadni strani izvedena s poševno oblikovanimi armirano betonskimi slopi ter srednjimi nosilnimi stebri.

 

Celotni objekt obsega pritličje, medetažo in nadstropje. Medetaža in nadstropje nista del podrobne obdelave projekta, lahko pa se vanju posega z inštalacijami. V Priloga 2 so prikazani obstoječi prostori v pritličju, ki so predmet obdelave.

 

ZUNANJA UREDITEV OKOLICE OBJEKTA LETALIŠKEGA TERMINALA

Ocenjene dimenzije:              89 m x 66 m

Ocenjena površina:                približno 4.300 m2

 

V okvirju projekta je predvidena tudi zunanja ureditev okolice terminala, ki obsega ureditev maksimalnega števila parkirnih mest za osebna vozila in motorje, ureditev vhoda iz glavne ceste, površine med parkirnimi mesti in cestnimi površinami, ter ureditev zunanje terase restavracije, ki se arhitekturno navezuje na restavracijo. V Priloga 5 je podrobno razložen obseg dela na zunanjih površinah.

 

 1. PREDMET PONUDBE

 

Predmet ponudbe je izdelava projekta za izvedbo (PZI) za prenovo letališkega terminala Aerodrom Portorož s pripadajočo zunanjo ureditvijo, ki skladno z veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke. Projektna dokumentacija bo izdelana skladno z GZ-1 (Ur. list RS, št. 199/21 in 105/22) in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list RS, št. 36/18 in 54/18 – popr., 197/20 in 199/21). Na podlagi predhodno izdelanega IDZ, predstavlja osnovo za ponudbo naslednji objekt:

 

FAZNOST

Razvoj objekta je razdeljen na tri razvojne faze, ki so podrobno prikazane v Priloga 2. PZI mora omogočati fazno izvedbo skladno s sledečimi fazami:

 

 1. FAZA – Osrednji prostor terminala in zunanja ureditev okolice
 2. FAZA – Restavracija
 3. FAZA – Pisarne in komercialni prostor

 

Prenova objekta terminala in zunanje ureditve se izvaja v okviru investicijsko – vzdrževalnih del s posegi za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in vključuje tudi prenovo vseh strojnih in elektro inštalacij.

 

Ponudnikom bo omogočen predhoden ogled objekta, ki se bo štel kot obvezen del pred oddajo ponudbe.

 

Posnetek obstoječega stanja objekta iz leta 2014 v pdf obliki (tlorisi in prerezi objekta) je priložen temu vabilu kot Priloga 3.

 

PZI se uskladi z željami naročnika ter predstavi predstavnikom občine Piran.

 

 1. OBSEG DEL IN PZI DOKUMENTACIJE

 

Ponudba obsega izdelavo popolne projektne tehnične dokumentacije v obsegu in obliki, določeni v veljavni gradbeni zakonodaji in s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov oz. zakoni in pravilniki, ki bodo ob podpisu pogodbe v veljavi in v uporabi v Republiki Sloveniji.

 

Objekt je bil zaradi faznega dograjevanja razdeljen na več delov, elementi katerih so bili skozi čas posodobljeni in zamenjani, nekateri pa so še originalni in potrebni menjave. Pred začetkom izdelave projekta za izvedbo je potrebno popraviti pregled objekta, kjer se dokončno določi katere elemente se ohrani in katere zamenjava, ter katere posodobi in dopolni.

 

Streha je bila pred kratkim prenovljena, zatorej ni predmet projektne dokumentacije, v prihodnosti pa se bo na njej izdelala fotovoltaika. Vsi priključki gospodarske infrastrukture na objekt ostanejo, prav tako hidrantno omrežje, toplotna črpalka in konvektorji. Šibkotočne električne inštalacije se ohrani in po potrebi dopolni. Sisteme kakor video nadzor, PP centrala, javljanje požara ipd. se posodobi.

 

Zunanje površine je potrebno preurediti, s čimer bi zagotovili boljšo izkoriščenost prostora. Potrebno je poudariti nov vhod v stavbo iz parkirišča. Na voljo morajo biti površine namenjene polnjenju električnih vozil in električnih koles (ob hangarju), drop-off cona za goste in za taxi službo (pred vhodom) in posebno parkirno mesto za invalide/nosečnice. V bližini vhoda v stavbo mora biti urejeno parkiranje za kolesa za uporabnike. Pri vhodu na parkiršče je potrebno umestiti avtomatsko zapornico za parkiranje z branjem registrske tablice, ter v bližini parkomat. Kot označeno v Priloga 5, je del zunanje ureditve tudi terasa restavracije, ki se uredi skladno, kot del objekta.

 

 

 

 

Ponudba naj sestoji v naslednjem obsegu, ki mora upoštevati in omogočati fazno izvedbo projekta:

 

 1. Načrti Arhitekture

            1.1. Načrt arhitekture

            1.2. Prikaz obstoječega stanja (v delu kjer se izvaja prenova objekta)

            1.3. Načrt odstranjevalnih del

            1.4. Načrt ureditve odprtega prostora (zunanja ureditev)

            1.5. Načrt notranje opreme

 1. Načrti gradbeništva

Načrti gradbeništva služijo kot dopolnitev načrtom arhitekture in inštalacij – projekt ne sme vplivati na spremembo konstrukcijskih elementov stavbe.

 1. Načrti elektrotehnike

            3.1. Načrt splošnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele

            3.2. Načrt šibkotočnih električnih inštalacij (dopolnitev obstoječe mreže)

            3.2. Načrt tehničnega varovanja

       (preveritev obstoječih sistemov, posodobitev kjer je to potrebno)

                        3.2.1. Kontrola pristopa

                        3.2.2. Video nadzor

                        3.2.3. Protivlomni sistemi

 1. Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme (hidrantno omrežje in toplotna črpalka se ohranijo)

            4.1. Načrt ogrevanja, hlajenja in prezračevanja

            4.2. Načrt vodovoda in kanalizacije

            4.3. Načrt strojnega dela požarne zaščite

 1. Načrti požarne varnosti

 

Vsi zgoraj navedeni načrti vsebujejo popis del s projektantskim predračunom (ocena investicije).

 

 1. Študija akustike za javne prostore objekta
 2. Elaborat energetske sanacije
 3. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
 4. Projektantski nadzor

(ocenjeno trajanje prenove je 4 mesece, projektant mora prisostvovati na tedenskih koordinacijskih sestankih)

 

 1. ROKI ZA IZDELAVO PROJEKTA

 

 1. Izdelava projekta za izvedbo (PZI) objekta letališkega terminala in

zunanje ureditve, ter prilagoditev izvedbe za vse tri faze , ki jih bo

izbrani ponudnik izdelal v sodelovanju z naročnikom                                          45 dni

– pričetek izdelave takoj po podpisu pogodbe                                                        

– obvezni trije delovni sestanki z naročnikom

 

 1. Naročnik ali revizor angažiran s strani naročnika, v roku 2 tednov

    od zaključka projekta pripravi komentarje na projektno dokumentacijo.             14 dni

 

 1. Izvajalec v roku 1 tedna dostavi revidiran projekt glede na komentarje 7 dni

    (če bo to potrebno)

 

– Obvezen sestanek za predstavitev PZI po končni predaji projekta

 

 1. OBLIKA IN VSEBINA PONUDBE

 

Obvezna vsebina ponudbe je določena v naslednjih točkah:

 

6.1. Osnovni podatki o ponudniku (projektantsko podjetje):

Osnovni podatki ponudnika so: naziv/firma, sedež in poslovni naslov, matična številka in navedba oseb pooblaščenih za zastopanje. V kolikor osebe, ki so navedene kot osebe pooblaščene za oddajo zavezujočih ponudb niso zakoniti zastopniki družbe, morajo predložiti ustrezno posebno pooblastilo.

 

6.2. Ponudnikove reference za podobne projekte  za obdobje zadnjih 8 let

 

6.3. Navedba vodje projekta in odgovornih projektantov.

 

6.4. Podrobnejša bonitetna informacija o ponudniku – S.BON-1/P

 

6.5. Kopija zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti

 

6.6. Cena za izdelavo predmeta ponudbe mora biti predstavljena na sledeči način:

 

 

OPIS STORITVE

CENA V EUR BREZ DDV

22% DDV

CENA V EUR Z DDV

 

Izdelava projekta za izvedbo (PZI) objekta letališkega terminala in zunanje ureditve, ter prilagoditev izvedbe za vse tri faze, ki jih bo izbrani ponudnik izdelal v sodelovanju z naročnikom

 

 

 

1.

Arhitektura in Gradbeništvo

 

 

 

1.1.

Notranja oprema (ovrednoteno posebej)

 

 

 

2.

Elektro inštalacije

 

 

 

3.

Strojne inštalacije in strojna oprema

 

 

4.

Požarna varnost

 

 

 

5.

Študija akustike za javne prostore objekta

 

 

 

6.

Elaborat energetske sanacije

 

 

 

7.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

 

 

 

8.

Projektantski nadzor

 

 

 

*Vsi zgoraj navedeni načrti vsebujejo opis del s projektantskim predračunom.

SKUPNA PONUDBENA CENA BREZ DDV

22% DDV

SKUPNA PONUDBENA CENA Z DDV

 

 

 

 

 1. VELJAVNOST PONUDBE

 

Rok veljavnosti ponudbe do katerega je ponudnik obvezan ostati pri ponudbi, je 60 dni od dneva posredovanja ponudbe naročniku.

 

 1. MERILA ZA IZBOR

 

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika se bodo upoštevali naslednji kriteriji:

 

8.1. Cena

Ponujena cena se bo ponderirala v razmerju 90%. Število odstotkov se bo določilo v sorazmerju s ponujenimi cenami.

 

8.2. Reference

Merilo izkazanih referenc ponudnika bo ponderirano v razmerju 10%. Reference se bodo ocenile s točkovanjem s strani naročnika (tako po številu referenc, kot po kvaliteti), nakar se bo število doseženih točk sorazmerno izrazilo v odstotkih (%).

 

 

 1. IZBOR PONUDNIKA IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik bo ponudnika izbral na podlagi kriterijev navedenih pod točko 7. zgoraj. Naročnik ni dolžan argumentirati svojih odločitev. Pritožba na postopanje ali odločitev naročnika ni možna.

Izbrani ponudnik bo obveščen o izboru najkasneje do izteka roka veljavnosti njegove ponudbe ter bo nato pozvan k podpisu pogodbe, ki jo bo pripravil naročnik.

Naročnik ni dolžan sprejeti nobene od prejetih ponudb.

Ponudniki z oddajo ponudbe do naročnika nimajo nobenega zahtevka.

 

 1. PRENOS MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC

Ponudba mora biti pripravljena ob predpostavki, da naročniku pripadejo vse materialne in druge avtorske pravice na projektni dokumentaciji, ki jo bo izdelal izbrani ponudnik ali njegovi podizvajalci. Izbrani ponudnik s predajo delne ali celotne projektne dokumentacije naročniku, ne glede na to ali jo je izvedel sam ali njegovi podizvajalci, jamči za sočasen prenos materialnih avtorskih in drugih pravic avtorja na predani dokumentaciji, in sicer izključno, trajno in geografsko neomejeno. Takšen prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja bo urejen s pogodbo med naročnikom in izbranim ponudnikom.

 

 1. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Kot pravočasno oddane ponudbe, se bodo štele podpisane ponudbe, ki bodo posredovane na elektronski naslov valentina.kobal@portoroz-airport.si, s pripisom »PZI Aerodrom Portorož« do dne 25.11.2022 do 14:00 ure. Kasneje prispele ponudbe ne bodo upoštevane, pri čemer se čas prejema ponudbe določa po času prejema na prej navedeni elektronski naslov Naročnika.

 

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Investitor ni zavezan upoštevati prepoznih ali nepopolnih ponudb, kot tudi ne ponudb, ki ne bodo prispele na način in pod pogoji, ki so določeni v tem vabilu. 

Investitor si pridržuje pravico, da po lastni presoji in kadar koli spremeni, začasno ustavi ali prekliče predmetni razpisni postopek. Investitor ni dolžan sprejeti nobene zavezujoče ponudbe, ne glede na to, ali taka ponudba vsebuje najvišjo skupno ponujeno ceno ali ne. Investitor ne nosi nobene odgovornosti do ponudnika zaradi kakršne koli spremembe, začasne ustavitve, preklica ali prenehanja predmetnega razpisnega postopka, zavrnitve zavezujoče ponudbe ponudnika ali sprejetja še ene zavezujoče ponudbe po izteku roka za njeno oddajo.

 

Investitor ni dolžan sprejeti nobene od prejetih ponudb, ima pa pravico sprejeti dve ali več prejetih ponudb.

 

V izogib dvomom si Investitor pridržuje izrecno pravico, da po lastni presoji oceni katero koli ponudbo in zavrne katero koli ponudbo iz kakršnega koli razloga ali brez razloga. Nadalje Investitor ne bo dolžan razkriti nobenih razlogov za sprejem ali zavrnitev katere koli ponudbe in noben od ponudnikov v zvezi s tem do Investitorja ne bo imel nobenih zahtevkov.

Nobena določba tega vabila, ali katerega koli z njim povezanega sporočila s strani naročnika, se ne šteje za ponudbo, pogodbo, dogovor ali obveznost kakršne koli vrste (vključno z obveznostjo sklenitve kakršne koli pogodbe) med naročnikom in ponudnikom. Šele s sklenitvijo pogodbe med naročnikom in ponudnikom bo nastala zavezujoča pogodbena obveznost izvedbe predvidenega projekta, in za takšno obveznost bodo veljala določila in pogoji navedeni v pogodbi med naročnikom in ponudnikom.

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in popolnost informacij razkritih ponudnikom tekom celotnega razpisnega postopka.

Predmetno vabilo in informacije razkrite ponudnikom tekom celotnega razpisnega postopka, so zaupne narave in ponudniki morajo z njimi tako tudi ravnati. Brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ponudnik ali z njim povezane osebe ne smejo posredovati informacij, ki jih prejmejo o ali v zvezi s predmetnim razpisnim postopkom, tretjim osebam.

Stroške, ki ponudniku nastanejo zaradi sodelovanja v predmetnem razpisnem postopku in zaradi oddaje zavezujoče ponudbe, vključno s stroški njegovih morebitnih podizvajalcev in svetovalcev, krije vsak ponudnik sam, ne glede na to, ali je zavezujoča ponudba ponudnika s strani naročnika sprejeta ali iz kakršnega koli razloga zavrnjena.

Za predmetno vabilo in odnose med strankami tega razpisnega postopka, kot tudi izvedbo predmetnega razpisnega postopka, velja slovensko pravo. Sodišča v Ljubljani bodo izključno pristojna za vse spore, ki nastanejo v zvezi s prej navedenim.

 1. POJASNILA IN VPRAŠANJA

Vsa morebitna vprašanja v zvezi z vabilom ali razpisnim postopkom lahko ponudniki posredujejo naročniku na elektronski naslov valentina.kobal@portoroz-airport.si. Pogoji iz tega razpisa se lahko spremenijo samo, če jih pisno potrdi zakoniti zastopnik naročnika.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za izkazan interes in posredovanje zavezujoče ponudbe.

 

V Sečovljah, dne 14.11.2022

                                                                                               Aerodrom Portorož

Direktor:

Bernard Majhenič

PRILOGE:

Priloga 1: IDZ, Marasovic arhitekti, projektiranje d.o.o.  

undefined 

Priloga 2: Shematski prikaz treh razvojnih faz ter območje obdelave 

undefined 

Priloga 3: Posnetek obstoječega stanja objekta iz leta 2014, Bima Kolenc s.p. 

undefined 

Priloga 4: Prikaz parcelacije in objektov, GURS 

undefined

Priloga 5: Prikaz območja zunanje ureditve

undefined