Novice

Prodaja gasilskega vozila Dodge

Aerodrom Portorož, d.o.o. namerava s sklenitvijo neposredne prodajne pogodbe prodati gasilsko vozilo Dodge, leto izdelave 1982, ne registrirano.

Informacije o predmetu daje Rudi Kolenc, in sicer na telefonski številki 031 600 920.

Ponudniki svoje ponudbe posredujejo v zaprti ovojnici na naslov Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka NAMERA O NAKUPU OSNOVNEGA SREDSTVA – NE ODPIRAJ.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo na naslov Aerodroma Portorož prispela do 11. novembra 2018.

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti ponujeno ceno z DDV, ki jo je za osnovno sredstvo pripravljen plačati ter svoje kontaktne podatke (ime, priimek oz. naziv, naslov in telefonsko številko ali elektronski naslov).

Stroški odvoza predmeta prodaje bremenijo kupca.

Gasilsko vozilo Dodge bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če sva ali več ponudnikov ponudi isto ceno, bodo s ponudniki izvedena pogajanja.

Dogovorjeno kupnino bo kupec poravnal na račun Aerodroma Portorož številka SI56101000034633360, SWIFT BAKOSI2X, v roku 8 dni po prejemu plačila. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

Aerodrom Portorož si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.